Δείτε παρακάτω σχετικές πληροφορίες για τον τρόπο δομής και λειτουργίας του Γραφείου μας :

ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ

Το Γραφείο μας συνεργάζεται στην Αττική και στην Ελληνική Επικράτεια με ανθρώπους που συνεπικουρούν την εργασία μας και φέρουν σε πέρας τα διαδικαστικά τμήματα που απαιτούνται, όπως συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τα αντικείμενα της εργασίας τους, διακρίνονται από επαγγελματισμό και εχεμύθεια και η συνεργασία μας μαζί τους αποβαίνει τελεσφόρα.

Το Γραφείο μας δραστηριοποιούμενο στα πλαίσια του σύγχρονου επιχειρηματικού και επιστημονικού γίγνεσθαι έχει ως βασικούς άξονες λειτουργίας του το σεβασμό στον άνθρωπο, στις πολιτισμικές και πολιτιστικές μας αξίες και στο περιβάλλον και εναρμονίζεται με τις σύγχρονες απαιτήσεις προς τις κατευθύνσεις αυτές. Η πολιτική ποιότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Γραφείου μας τελούν σε αμφίδρομη σχέση επηρεασμού με το σύνολο των δεδομένων του χώρου και του χρόνου δραστηριοποίησής μας. Ο σεβασμός μας στις παραπάνω αξίες είναι εμφανής τόσο σε όλο το φάσμα της δραστηριότητας του Γραφείου μας όσο και στο χειρισμό των υποθέσεων των εντολέων μας.

Η επαγγελματική μας δραστηριοποίηση στο πέρασμα των ετών ενδυνάμωσε την αρχική μας θέση ότι η κάθε υπόθεση που αναλαμβάνουμε να φέρουμε εις πέρας δεν είναι αποκομμένη από τις αξίες και από τα πολιτιστικά στοιχεία τους περιβάλλοντός μας. Στο πλαίσιο αυτό συντελείται και η συνεχής προσπάθεια που καταβάλλουμε προς την κατεύθυνση της ποιοτικής βελτίωσης του περιβάλλοντος και του βιοτικού επιπέδου, εστιάζοντας στην αξία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας με εφαρμόσιμες πρακτικές. Το Γραφείο μας δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στον τομέα της έρευνας των γνωστικών εξειδικεύσεών του αλλά και πέραν αυτών. Η εκπαίδευση μέσα από ορθές δομές και λειτουργίες, για τις οποίες συνεχώς προσπαθούμε, αποτελεί έναν από τους τομείς δραστηριοποίησής μας. Η εταιρική και κοινωνική μας ευθύνη βρίσκει εφαρμογή στους χώρους εργασίας μας, στην αγορά και στο περιβάλλον.

Το Γραφείο μας δεν παρέχει νομικές συμβουλές δωρεάν ούτε νομικές συμβουλές διά τηλεφωνικών επικοινωνιών. Επίσης, δεν πραγματοποιούνται επαγγελματικά ραντεβού δωρεάν.

Για την κάθε υπόθεση ορίζονται ραντεβού στο Γραφείο μας με τους ενδιαφερομένους, δυνάμει εντολείς μας, εις τρόπον ώστε, στα πλαίσια της απόδοσης του δέοντος σεβασμού στις εισερχόμενες στο Γραφείο μας υποθέσεις, να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για την κάθε υπόθεση και για σχετική ενημέρωσή μας από τον εντολέα μας. Τα ραντεβού είναι χρονικώς καθορισμένα και τηρείται πρωτόκολλο θεματολογίας ανά υπόθεση αποδίδοντας τη δέουσα σε κάθε υπόθεση προσοχή και αξία.

Οι χρεώσεις και ο τρόπος καταβολής τους τίθενται με σαφήνεια σε γνώση των εντολέων μας εξ αρχής, αναλόγως με την υπόθεσή τους. Οι εντολείς μας λαμβάνουν σχετική γνώση διά ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή/και διά εντύπου εγγράφου.

Σε περιπτώσεις Εταιρειών και νομικών προσώπων είναι δυνατή η χρέωση ανά μήνα ή/και ανά περίπτωση αναλόγως με το φόρτο εργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές γίνονται ειδικές συμφωνίες.

Οι χρεώσεις μας είναι αντίστοιχες των υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών που παρέχουμε και της αποτελεσματικότητάς μας.

Σε όποια υπόθεση απαιτείται η υποστήριξή της και από συμβούλους του Γραφείου μας κατά το μέρος της εμπλοκής τους και αναλόγως με την εξειδίκευσή τους ως προς την εκάστοτε υπόθεση, οι σύμβουλοί μας αμείβονται απ’ ευθείας από τους εντολείς μας, με δελτίο παροχής υπηρεσιών.

Σε κάθε υπόθεση που χειρίζεται το Γραφείο μας υπογράφουμε με τους εντολείς μας συμβάσεις ανάθεσης εδραιώνοντας με τον τρόπο αυτό τη σχέση εμπιστοσύνης που πρωτίστως οικοδομείται.

Το Γραφείο μας αντιμετωπίζει όλες ανεξαιρέτως τις υποθέσεις που μας εμπιστεύονται οι εντολείς μας, εξατομικευμένα, με ανθρωποκεντρική προσέγγιση, με επαγγελματισμό, με σοβαρότητα και ήθος. Η γνωσιακή υποδομή του Γραφείου μας και η υψηλών προδιαγραφών επιστημονική κατάρτιση σε συσχετισμό με τις παραπάνω αξίες μας και με το σεβασμό προς τους εντολείς μας δημιουργούν εξ αρχής σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται τη νομική επίλυση των υποθέσεών τους.

Η ειλικρίνεια, η συνέπεια και η εντιμότητα χαρακτηρίζουν όλο το φάσμα των επαγγελματικών σχέσεών μας με τους εντολείς μας. Υπάρχει πλήρης και διαφανής ενημέρωση των εντολέων μας για την πορεία των υποθέσεών τους σε όλα τα στάδια ενώ η επικοινωνία μαζί τους είναι απρόσκοπτη και η απάντηση στις τηλεφωνικές κλήσεις τους είναι άμεση.

Όλες οι υποθέσεις που χειρίζεται το Γραφείο μας διασφαλίζονται με πλήρη εχεμύθεια.

Σε όλες τις υποθέσεις επιτεύξιμος στόχος μας είναι η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα με το μέγιστο δυνατό όφελος για τους εντολείς μας.

Η στήριξη και η οχύρωση των υποθέσεων που χειρίζεται το Γραφείο μας είναι πολύπλευρη για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τους εντολείς μας ενώ οι χειρισμοί κάθε υποθέσεως είναι προσωπικοί και υπάρχει πλήρης έλεγχος από την είσοδό τους στο Γραφείο μας έως και τη διεκπαιρέωσή τους.

Το Γραφείο μας συνεργάζεται με δικηγορικά γραφεία του εξωτερικού για τη διεκπεραίωση υποθέσεων που χειρίζεται, όταν αυτό απαιτείται, και ενθαρρύνει νέες συνεργασίες με δικηγορικά γραφεία της αλλοδαπής.

Το Γραφείο μας πλαισιώνεται από μία σοβαρή ομάδα συμβούλων με γνώσεις και εμπειρίες ο καθένας στο δικό του γνωστικό αντικείμενο, οι οποίοι υποστηρίζουν τις υποθέσεις που χειριζόμαστε κατά το γνωστικό τους αντικείμενο ανάλογα με την υπόθεση. Οι σύμβουλοί μας είναι έμπειροι επαγγελματίες και δραστηριοποιούνται στο χώρο των επιχειρήσεων ως σύμβουλοι επιχειρήσεων και φαρμακευτικών εταιρειών, με ειδικεύσεις στο “Synolic Model” και στο “NLP System”, στο χώρο των νέων ψηφιακών τεχνολογιών (ICT), του σύγχρονου ψηφιακού marketing, των ανώτερων διαπραγματεύσεων, της σύγχρονης διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, της συστημικής σκέψης και ανάλυσης σε δομές, διεργασίες και λειτουργίες, της ψυχιατρικής και ψυχολογίας, κλπ.

Αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στις υποθέσεις που χειριζόμαστε, όταν απαιτείται η συμβολή τους κατά περίπτωση, επέρχεται το καλύτερο αποτέλεσμα για τους εντολείς μας μέσα από τη συνολική και διεπιστημονική αντιμετώπιση και οχύρωση των υποθέσεών τους.

Οι σύμβουλοί μας διακρίνονται από επαγγελματισμό, γνώσεις, εμπειρίες, ήθος και εχεμύθεια.

ΜΑΙΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ph.D, Post Doc c- Δικηγόρος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Μαίρη Κωνσταντοπούλου είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Είναι επί σειρά ετών μάχιμη δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς. Δραστηριοποιείται στην ενεργό δικηγορία στο γραφείο της υπό την επωνυμία MK Law Office & Consultants και υποστηρίζεται από εξωτερικούς συμβούλους με τους οποίους συνεργάζεται. Τις υποθέσεις που της εμπιστεύονται οι εντολείς της τις αντιμετωπίζει σε βάθος, με υπομονή, επιμονή και διεπιστημονική προσέγγιση, όπου κρίνεται σκόπιμο. Η συνεχής έρευνα και η παρακολούθηση εξειδικευμένων σεμιναρίων και συνεδρίων είναι αναπόσπαστο στοιχείο όχι μόνο των επιστημονικών ενδιαφερόντων της με στοχοθετημένες καινοτομίες στο σύγχρονο νομικό περιβάλλον, γεγονός που προσδίδει αξία και της διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα στην εργασία της με παροχή νομικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας αλλά και στην αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης εξατομικευμένα. Αντιμετωπίζει τις πολλαπλές επιστημονικές και πραγματικές προκλήσεις του σύγχρονου κοινωνικού και επιστημονικού γίγνεσθαι καθώς και των υποθέσεων των εντολέων της, στα πρότυπα της πλέον σύγχρονης νομικής αντιμετώπισης, με σεβασμό και αίσθημα ευθύνης προς τους εντολείς της, τους θεσμούς, την επιστήμη και το νόμο. Συνεχίζει να έχει ενεργό παρουσία σε συνέδρια, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με καινοτόμες προτάσεις. Έχει δημοσιεύσεις σε πρακτικά εθνικών και διεθνών συνεδρίων μετά από κρίση ανωνύμων κριτών καθώς και άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. Έχει διατελέσει μέλος επιτροπών εθνικών και διεθνών συνεδρίων, πρόεδρος επιστημονικών συνεδριάσεων σε εθνικά και διεθνή συνέδρια.

Αντιμετωπίζει υποθέσεις που άπτονται ευρέως φάσματος νομικών γνωστικών αντικειμένων και εφαρμόζει στην αντιμετώπισή τους κανόνες στρατηγικής και καινοτόμες μεθόδους και μεθοδολογίες. Δειγματοληπτικά αναφέρεται ότι ανάμεσα στους τομείς του δικαίου στους οποίους η Δρ Μαίρη Κωνσταντοπούλου δραστηριοποιείται επαγγελματικά και ερευνητικά είναι: το ποινικό δίκαιο, το αστικό δίκαιο σε όλες τις εκφάνσεις του, το οικογενειακό δίκαιο με αντιμετώπιση πολλών περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας, το διοικητικό δίκαιο, το δίκαιο της υγείας σε όλες τις εκφάνσεις του, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής,  το επιχειρηματικό δίκαιο, το ηλεκτρονικό επιχειρείν και το διαδίκτυο γενικότερα, το εμπορικό δίκαιο, το δίκαιο και η τεχνολογία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Έχει εξειδικευθεί σε νομικές διαπραγματεύσεις, μέσω της παρακολούθησης ειδικών σεμιναρίων, προς εξωδικαστική επίλυση ιδιαζόντως σοβαρών υποθέσεων ακόμη και ευρισκομένων ήδη σε στάδια δικαστικών διενέξεων.

Έχει πραγματοποιήσει εισηγήσεις, σε μαθήματα μεταπτυχιακών πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών.

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΑΜΕΣΑ!

Καλέστε στο 2104519138 ή για επείγουσες υποθέσεις σας στο 6973019535

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΗΛ:

2104519138 & 6973019535

EMAIL:

mk@mk-law.gr

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

  • Καθημερινά 09:00 π.μ. με  20:00. (Με ραντεβού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Πραξιτέλους 196 18535 Πειραιάς Αττική