Το Γραφείο μας παρέχει νομικές υπηρεσίες με βάση τις εξειδικεύσεις όπως παρουσιάζονται παρακάτω στην ιστοσελίδα.Εκπροσωπούμε αποτελεσματικά τους εντολείς μας σε όλα τα δικαστήρια της Χώρας και αναλαμβάνουμε νομικές υποθέσεις των εντολέων μας Πανελλαδικά.

Προληπτική & Συμβουλευτική Δικηγορία

Το Γραφείο μας προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία σε θέματα απτόμενα της προληπτικής και της συμβουλευτικής νομικής οχύρωσης που αφορούν τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Είναι αποδεδειγμένο ότι με την πρόληψη και τη συνεχή νομική ενημέρωση επί των ζητημάτων που τους αφορούν, τόσο οι ιδιώτες αλλά κυρίως οι επιχειρήσεις επιλύουν άμεσα σοβαρά νομικά ζητήματα και αποφεύγουν σε ένα υψηλό ποσοστό τις δικαστικές διενέξεις. Με στρατηγικούς σχεδιασμούς, με αξιακούς κώδικες και αρχές, με νομικά εφόδια, με συμβουλευτική υποδομή, εφαρμόζοντας το δικαιϊκό σύστημα που διέπει τις ήδη υφιστάμενες και τις αναδυόμενες σχέσεις νομικού ενδιαφέροντος στις βιοτικές σχέσεις των εντολέων μας, το Γραφείο μας ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εντολέων μας να προλαμβάνουν νομικά προβλήματα, να τα επιλύουν άμεσα, να είναι νομικά ενήμεροι για ζητήματα που τους αφορούν εις τρόπον ώστε να δύνανται να ανταπεξέρχονται στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησής τους, και να αποφεύγουν τις χρονοβόρες δικαστικές διενέξεις, στοχεύοντας στην εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της καθημερινότητάς τους ως επιχειρηματίες, διευθύνοντα στελέχη επιχειρήσεων αλλά και ως ιδιώτες.

Ποινικό Δίκαιο

Το Γραφείο μας εξειδικεύεται στην πλήρη νομική υποστήριξη και αντιμετώπιση ποινικών υποθέσεων των εντολέων μας ενώπιον όλων των βαθμών δικαιοδοσίας των δικαστηρίων καθώς και ως προς τις απαιτούμενες προδικαστικές πράξεις σε όλο το φάσμα τους. Ενδεικτικά αναφέρονται:

>    Εκπροσώπηση των εντολέων μας, φυσικών και νομικών προσώπων, για την παράσταση πολιτικής αγωγής σε εγκλήματα τελεσθέντα σε βάρος τους. Υποβολή μηνύσεων – εγκλήσεων, υποστήριξη όλης της διαδικασίας έως την έκδοση αμετάκλητης και τελεσίδικης δικαστικής απόφασης
>    Πλήρης νομική αντιμετώπιση και υποστήριξη κατηγορουμένων
>    Διαδικτυακά εγκλήματα
>    Τελωνειακές υποθέσεις
>    Οικονομικά εγκλήματα
>    Ηλεκτρονικά εγκλήματα
>    Καταχραστές δημοσίου χρήματος
>    Ενδοοικογενειακή βία
>    Ποινική ευθύνη ιατρών
>    Ποινική ευθύνη φαρμακοποιών

Οικογενειακό Δίκαιο

Σύμβουλοι του Γραφείου μας με εξειδικεύσεις και σοβαρή επιστημονική κατάρτιση ο καθένας στο δικό του γνωστικό πεδίο, όπως για παράδειγμα: μηχανικοί, ασφαλιστές, ψυχίατροι, ιατροί, ψυχολόγοι, σύμβουλοι ναυτιλιακών εταιρειών, υποστηρίζουν υποθέσεις εντολέων μας, όπου απαιτείται κατά περίπτωση, και ως τεχνικοί σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες, τόσο εξωδικαστηριακά όσο και σε διαδικασίες ενώπιον των αρχών και των δικαστηρίων, προκειμένου η κάθε υπόθεση να αντιμετωπίζεται σφαιρικά και αποτελεσματικά προς όφελος των εντολέων μας.

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει και υποστηρίζει νομικά πλήρως υποθέσεις εντολέων μας που άπτονται ιδιωτικών διεθνών σχέσεων και διαφορών σε ζητήματα επιλογής εφαρμοστέου δικαίου επί κανόνων συγκρούσεως σε σχέσεις νομικού ενδιαφέροντος που εμπλέκονται περισσότερα του ενός κράτη ως προς τη δωσιδικία. Ενδεικτικά αναφέρονται:

>    Υποθέσεις ιδιωτικού διεθνούς ενοχικού δικαίου
>    Υποθέσεις ιδιωτικού διεθνούς κληρονομικού δικαίου
>    Υποθέσεις ιδιωτικού διεθνούς οικογενειακού δικαίου
>    Υποθέσεις ιδιωτικού διεθνούς εμπραγμάτου δικαίου
>    Εμπορικές υποθέσεις διεθνούς δικαίου
>    Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων στην Ελλάδα
>    Αναγνώριση και εκτέλεση ημεδαπών δικαστικών αποφάσεων στην αλλοδαπή

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Διαδίκτυο

Το Γραφείο μας παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη και αντιμετώπιση σε υποθέσεις των εντολέων μας που αφορούν σε ζητήματα του σύγχρονου ηλεκτρονικού επιχειρείν σε σχέση και με την ακραιφνή διαδικτυακή λειτουργία του. Ενδεικτικώς αναφέρονται:

>    Εικονικές επιχειρήσεις (Virtual Enterprises)
>    Ηλεκτρονικές συμβάσεις
>    Ψηφιακές υπογραφές σε εφαρμογές του ηλεκτρονικού επιχειρείν
>    Ηλεκτρονικά καταστήματα
>    Ηλεκτρονική αγορά προϊόντων και υπηρεσιών
>    Προστασία του καταναλωτή από τη διενέργεια ηλεκτρονικών εμπορικών συναλλαγών
>    Προστασία καταναλωτή από ηλεκτρονικές εμπορικές συμβάσεις
>    Δομή και λειτουργία ιστοτόπων (web sites)
>    Ευθύνες παρόχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
>    Προστασία λογισμικού
>    Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη διενέργεια ηλεκτρονικών πράξεων
>    Πνευματική ιδιοκτησία στο διαδίκτυο
>    Διασφάλιση του απορρήτου ηλεκτρονικών συναλλαγών
>    Συμβάσεις ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων

Εργατικό Δίκαιο & Απασχόληση

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει την υποστήριξη και επίλυση υποθέσεων αφορούντων σε ζητήματα εργασιακών σχέσεων και απασχόλησης. Ενδεικτικώς αναφέρονται υποθέσεις που αφορούν:
> στην επίλυση συγκρούσεων στους χώρους εργασίας με τρόπους που να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των πελατών μας, είτε οι εντολείς μας είναι εργοδότες είτε εργαζόμενοι,
> σε νομικές συμβουλές και νομική αντιμετώπιση που αφορούν σε εργασιακά θέματα εν γένει, στη στρατηγική αντιμετώπιση εργασιακών σχέσεων, προσωπικών δικαιωμάτων στο χώρο εργασίας, αδειών, εργατικών ατυχημάτων, συμβάσεων,
> σε ζητήματα εν γένει απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού,
> σε ζητήματα προσλήψεων προσωπικού και απολύσεων,
> σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συμπεριφορών στον εργασιακό χώρο,
> στην υποστήριξη και αντιμετώπιση ζητημάτων συγκρούσεων και καταγγελιών στον εργασιακό χώρο,
> στη διαχείριση κινδύνου στους χώρους εργασίας,
> σε ζητήματα συμμόρφωσης με τους κανόνες δικαίου και με τα διεθνή σύμφωνα,
> στην ασφάλεια στους χώρους εργασίας και στην υγεία των εργαζομένων σε αυτούς,
> προσβασιμότητα προσώπων με ειδικές δεξιότητες στους χώρους εργασίας και εκτέλεση των εργασιακών καθηκόντων τους,
> δικαστικής αντιμετώπισης εργατικών διαφορών.

Διοικητικό Δίκαιο

Το Γραφείο μας αντιμετωπίζει υποθέσεις που αφορούν σε διαφορές του πολίτη με τη διοίκηση ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας καθώς και την προ των δικαστηρίων νομοθετημένη διαδικασία στα πλαίσια της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών. Ενδεικτικά αναφέρονται:

>    Αιτήσεις θεραπείας
>    Ενδικοφανείς προσφυγές
>    Διοικητικές ενστάσεις
>    Προσφυγές ιδιωτών κατά της διοίκησης επί ασφαλιστικών διαφορών
>    Προσφυγές ιδιωτών κατά της διοίκησης επί διαφορών δημοσιοϋπαλληλικής  φύσεως
>    Νομική προστασία δημοσίων υπαλλήλων, υποστήριξη σε όλα τα στάδια των διαδικασιών
>    Νομική υποστήριξη δημοσίων υπαλλήλων σε διαφορές τους με την υπηρεσία τους επί θεμάτων ποινικής, αστικής και πειθαρχικής ευθύνης τους
>    Νομική υποστήριξη δημοσίων υπαλλήλων επί διαφορών ιεραρχικής τους εξέλιξης
>    Προσβολή ατομικών και κανονιστικών πράξεων της διοίκησης
>    Αγωγές ιδιωτών κατά του Ελληνικού Δημοσίου
>    Αστική ευθύνη του δημοσίου
>    Αιτήσεις ακυρώσεως και αιτήσεις αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
>    Διοικητικές συμβάσεις
>    Διαφορές ιδιωτών από αναθέσεις δημοσίων έργων και εκτελέσεις συμβάσεων με το δημόσιο
>    Ανακλήσεις διοικητικών πράξεων
>    Υποστήριξη των εντολέων μας ενώπιον των Ανεξάρτητων Αρχών

Δίκαιο Υγείας

Ιατρικό Δίκαιο – Φαρμακευτικό Δίκαιο – Ιατροτεχνολογική καινοτομία  

Το δίκαιο της υγείας, αποτελεί τομέα ενασχόλησης του Γραφείου μας, στις εκφάνσεις του που αφορούν στο δίκαιο της ιατρικής, της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, του φαρμάκου, των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ως προς τις σύγχρονες καινοτομίες καθώς και της καθημερινής επαγγελματικής και επιχειρηματικής δραστηριοποίησης των ενασχολουμένων με το χώρο της υγείας.

Σχετικά με την με την επαγγελματική και επιχειρηματική δραστηριοποίηση των ενασχολουμένων με το χώρο της υγείας, δειγματοληπτικώς αναφέρονται ζητήματα που αφορούν σε:
>    Παροχή ιατρικής φροντίδας
>    Ιατρικό τουρισμό
>    Ίδρυση και υποστήριξη ιατρικών εταιρειών πρωτοβάθμιας υγείας
>    Συστεγάσεις ιατρείων της ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας
>    Συστεγάσεις φαρμακείων
>    Επαγγελματική δραστηριοποίηση πανεπιστημιακών ιατρών
>    Επαγγελματική δραστηριοποίηση επαγγελματιών παραϊατρικών επαγγελμάτων

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σε ζητήματα φαρμακευτικού δικαίου δειγματοληπτικώς αναφέρονται υποθέσεις που αφορούν:

>    Σε θέματα κλινικών μελετών, που εκτείνονται σε όλο το φάσμα μιας κλινικής μελέτης, παρεμβατικής ή μη παρεμβατικής, όπως για παράδειγμα: κλινική ή νοσοκομείο που διεξάγεται η μελέτη, συγκατάθεση ασθενών, ασφαλιστικές καλύψεις, διασφάλιση απορρήτου, τήρηση πρωτοκόλλων και κανόνων συμμόρφωσης, τροποποίηση κλινικής μελέτης, συμμετοχή ιατρών, φαρμακοποιών, παραϊατρικού προσωπικού, εργολάβων και υπεργολάβων, διασφάλισης της υποδομής και της τεχνογνωσίας, διασφάλισης των αποτελεσμάτων της μελέτης.
>    Σε θέματα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας του φαρμάκου
>    Στην τήρηση των κανόνων συμμόρφωσης σύμφωνα και με τα διεθνή πρότυπα
>    Σε θέματα φαρμακοεπαγρύπνησης
>    Σε θέματα ανταγωνισμού
>    Σε θέματα λειτουργίας φαρμακείων
>    Σε θέματα αντιμετώπισης ευθυνών, ποινικών, αστικών και πειθαρχικών, φαρμακοποιών
>    Σε θέματα κώδικα φαρμακευτικής δεοντολογίας

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Σε ζητήματα ιατροτεχνολογικού υλικού και καινοτομίας, ενδεικτικώς αναφέρονται:

>    Τήρηση κανόνων συμμόρφωσης σύμφωνα και με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
>    Παραγωγή και χρήση στον άνθρωπο νέων ιατροτεχνολογικών προϊόντων
>    Διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων
>    Προμήθειες ιατροτεχνολογικών προϊόντων σε κλινικές και νοσοκομεία

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σε ζητήματα ιατρικού δικαίου ενδεικτικώς αναφέρονται υποθέσεις που αφορούν:

>    Στις ευθύνες ιατρών, ποινικές, αστικές και πειθαρχικές, κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους
>    Στην αντιμετώπιση του ιατρικού σφάλματος
>    Σε θέματα που αφορούν στην ισχύουσα ιατρική δεοντολογία
>    Στις υποχρεώσεις των ιατρών έναντι των ασθενών τους
>    Στα δικαιώματα των ιατρών ως προς τις σχέσεις τους με τους ασθενείς τους
>    Στα δικαιώματα των ασθενών
>    Σε θέματα ενημέρωσης των ασθενών
>    Στο ιατρικό απόρρητο
>    Σε θέματα συναίνεσης του ασθενούς
>    Στη χρήση από τον ιατρό αποδεικτικού υλικού για δικαστική χρήση
>    Στη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των ασθενών
>    Σε θέματα που ανακύπτουν από τις εφαρμογές της τηλεϊατρικής
>    Σε ζητήματα που αφορούν σε παραϊατρικά επαγγέλματα ως προς τις σχέσεις με τους ασθενείς και με τις μονάδες υγείας εντός των οποίων απασχολούνται επαγγελματικά
>    Σε θέματα βιοηθικής

Δίκαιο των Επιχειρήσεων

Ο χώρος του σύγχρονου εμπορίου απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία για κάθε ειδικότερη περίπτωση που ανακύπτει μέσα στα πλαίσια των καθημερινών εφαρμογών του δικαίου των επιχειρήσεων. Το Γραφείο μας στο χώρο των επιχειρήσεων παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη σε όλα τα στάδια που αφορούν μία εταιρεία τόσο ως προς τις εσωτερικές σχέσεις των εταίρων όσο και ως προς τις σχέσεις των εταίρων με τρίτους αλλά και της εταιρείας ως νομικό πρόσωπο με τρίτους. Ενδεικτικώς αναφέρονται οι κάτωθι τομείς:

>    Ίδρυση και λειτουργία εταιρειών και επιχειρήσεων
>    Δίκαιο ανταγωνισμού
>    Εμπορικές συμβάσεις
>    Εμπορικές συναλλαγές
>    Εταιρικές συμβάσεις
>    Συμβάσεις κατοχύρωσης τεχνογνωσίας και συναφών θεμάτων
>    Συμβάσεις παραχώρησης τεχνογνωσίας
>    Κατοχύρωση εμπορικών σημάτων
>    Εταιρικά δάνεια
>    Καταστατικά εταιρειών
>    Μετατροπές εταιρειών
>    Συγχωνεύσεις εταιρειών
>    Χρονομεριστικές συμβάσεις (time – sharing)
>    Συμβάσεις δικαιόχρησης (franchising)
>    Συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας
>    Προστασία καταναλωτών
>    Ιδιοκτησιακό καθεστώς εταιρειών
>    Καταστατικά εταιρειών
>    Κανόνες λειτουργίας και εσωτερικοί κανονισμοί εταιρειών
>    Πρακτικά διοικητικών συμβουλίων
>    Γενικές συνελεύσεις εταιρειών
>    Εσωτερικοί κανόνες δεοντολογίας εταιρειών
>    Υπερόρια επέκταση εταιρειών
>    Διαφορές ημεδαπών εταιρειών με αλλοδαπές εταιρείες
>    Ευθύνες εταίρων
>    Λύση εταιρειών
>    Εξυγίανση επιχειρήσεων
>    Αξιόγραφα

Δίκαιο της Εκπαίδευσης

Το Γραφείο μας αντιμετωπίζει ζητήματα απτόμενα του χώρου της εκπαίδευσης και υποστηρίζει υποθέσεις που αφορούν σε θέματα δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, εκπαιδευτικών, οργάνωσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων και σχέσεων εργασίας εντός αυτών, σχέσεων εκπαιδευτικών και μαθητών, σχέσεων εκπαιδευτικών με τη διοίκηση του σχολείου, αμφίδρομης εφαρμογής κανόνων δεοντολογίας και ηθικής εντός μίας εκπαιδευτικής μονάδας και συνέπειες παραβιάσεώς τους, κανόνων και κανονισμού λειτουργίας και ασφάλειας μίας εκπαιδευτικής μονάδας, αντιμετωπίσεως προβλημάτων σχετιζομένων με την εκπαιδευτική μονάδα ως επιχείρηση, εσωτερικών σχέσεων του εκπαιδευτικού οργανισμού, σχέσεών του με μαθητές και γονείς καθώς και σχέσεών του με τρίτους.

Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας & Τεχνολογίας

Στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξης των νέων τεχνολογιών ανακύπτουν σοβαρά ζητήματα απτόμενα και του χώρου των πνευματικών δικαιωμάτων και της συναφούς προστασίας των δημιουργών. Τα προβλήματα που αναφύονται αφορούν σε ιδιώτες και σε επιχειρήσεις. Το Γραφείο μας αναλαμβάνει και αντιμετωπίζει υποθέσεις αντικείμενο των οποίων είναι τα πνευματικά δικαιώματα εντός του πλαισίου της τεχνολογίας αλλά και εκτός αυτού. Ως προς τις επιχειρήσεις, ενδεικτικώς αναφέρονται προβλήματα που αναφύονται και σχετίζονται με τα πνευματικά δικαιώματα επί του σήματος, επί του λογισμικού, επί της δημιουργίας, της χρήσεως, της διαχείρισης και της εν γένει λειτουργίας της ιστοσελίδας της επιχείρησης, επί της ηλεκτρονικής και συμβατικής διαφήμισης καθώς και προβλήματα αφορούντα στη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιχείρησης από τον επιχειρηματία και από τους υπαλλήλους του.

Περαιτέρω δε ενδεικτικώς αναφέρονται και άλλοι τομείς που αφορούν σε ζητήματα πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων των οποίων ανακύπτοντα προβλήματα αντιμετωπίζει το Γραφείο μας:
> ζητήματα προστασίας του πνευματικού δημιουργού
> ζητήματα και τρόποι προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και των συγγενικών δικαιωμάτων
> ζητήματα κτήσεως πνευματικών δικαιωμάτων
> ζητήματα εκμετάλλευσης έργων
> ζητήματα δικαιωμάτων επί αΰλων αγαθών
> ειδικά ζητήματα αφορούντα στην προστασία έργων (πρωτότυπων και παράγωγων), εγγράφων, προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
> ζητήματα προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων σχετικά με την εκτέλεση μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
> ζητήματα anti – spamming
> θέματα συμμόρφωσης με την ημεδαπή και ευρωπαϊκή νομοθεσία

Δίκαιο Κοινωνικής Δικτύωσης

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις σχετικές με ζητήματα που αφορούν σε διαφορές που αναφύονται από τη συμμετοχή των χρηστών, είτε ως ιδιωτών είτε ως επιχειρηματιών, σε κοινωνικά δίκτυα και από τη χρήση των κοινωνικών δικτύων, είτε αυτή ενεργοποιείται από φυσικά πρόσωπα είτε από νομικά πρόσωπα μέσω των εργαζομένων σε αυτά. Ενδεικτικά αναφέρονται σχετικώς υποθέσεις:

> Δημιουργίας και διαχείρισης ιστολογίων (blogs)
> Διάπραξης αδικημάτων από τη χρήση, τη διαχείριση και τη συμμετοχή χρηστών σε ιστολόγια
> Ζητήματα απορρήτου και διασφάλισης της ιδιωτικής ζωής του προσώπου
> Ζητήματα έννομης προστασίας των δικαιωμάτων των χρηστών κοινωνικών δικτύων
> Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών των κοινωνικών δικτύων
> Ζητήματα δυσφήμησης ιδιωτών και επιχειρήσεων μέσω των κοινωνικών δικτύων
> Ζητήματα διαφήμισης προϊόντων και εταιρειών μέσω των κοινωνικών δικτύων
> Επιχειρηματικές επιπτώσεις από τη χρήση των κοινωνικών δικτύων
> Marketing προϊόντων και υπηρεσιών σε διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα, αποφυγή κινδύνων και οφέλη
> Anti-spamming νομοθεσία και σχετική νομική οχύρωση
> Συμπεριφορές εργαζομένων σχετικά με τα κοινωνικά δίκτυα που αφορούν σε επιχειρήσεις
> Συμμόρφωση, ενημέρωση και χρήση δέουσας και σύννομης φρασεολογίας στα κοινωνικά δίκτυα

Δίκαιο Ακινήτων

Οι υποθέσεις που χειρίζεται το Γραφείο μας σχετικά με τα ακίνητα αφορούν ενδεικτικά σε:
>    Επίλυση διαφορών
>    Αιτήσεις και αγωγές κτηματολογίου
>    Ελέγχους τίτλων ιδιοκτησίας
>    Ελέγχους βαρών
>    Αγορές και πωλήσεις ακινήτων, παράσταση σε συμβόλαια αγοραπωλησίας

Γνωμοδοτήσεις

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει αποτελεσματικά τη σύνταξη εμπεριστατωμένων και νομικά τεκμηριωμένων γνωμοδοτήσεων με σκοπό την επίλυση ζητημάτων ή/και την περαιτέρω ισχυρή οχύρωση και αντιμετώπιση των υποθέσεων των εντολέων μας, όπου χρειάζεται.

Αστικό Δίκαιο

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη καθώς και την επίλυση διαφορών αστικής φύσεως, οι οποίες, ενδεικτικά αναφερόμενες εδώ, αφορούν  σε:

>    Αστικές αξιώσεις για προσβολή προσωπικότητας
>    Αστικές αξιώσεις για ηθική βλάβη
>    Νομικά ζητήματα σχετικά με την ίδρυση και τη σύσταση σωματείων, με την τροποποίηση των καταστατικών τους και με οποιοδήποτε πρόβλημα αφορά στη λειτουργία έως και τη λύση τους
>    Ζητήματα σχετικά με ιδρύματα διαφόρων κατηγοριών
>    Σωματεία
>    Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες
>    Αστικής φύσεως διαφορές μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου
>    Διαφορές από αδικοπραξίες
>    Αστικές αξιώσεις από τροχαία ατυχήματα
>    Κατάρτιση συμβάσεων
>    Συμβάσεις έργου
>    Διαφορές από ενδοσυμβατική ευθύνη
>    Μισθωτικές διαφορές
>    Μισθωτικές διαφορές που αφορούν σε επαγγελματική στέγη
>    Διαταγές πληρωμής
>    Δωρεές
>    Μεταβιβάσεις
>    Πωλήσεις
>    Αναγκαστική εκτέλεση προς είσπραξη οφειλών
>    Διαφορές γενικών συνελεύσεων πολυκατοικιών
>    Σχέσεις μεταξύ συνιδιοκτητών πολυκατοικιών και ενοίκων
>    Αιτήσεις και αγωγές Κτηματολογίου
>    Διαφορές εμπραγμάτου δικαίου
>    Διαφορές νομής, κυριότητας
>    Εμπράγματα δικαιώματα
>    Ζητήματα οικογενειακού δικαίου
>    Ζητήματα κληρονομικού δικαίου
>    Ειδικές περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής
>    Διαθήκες
>    Διαφορές κληρονόμων από διαθήκες
>    Εκτελεστές και διαχειριστές διαθηκών
>    Ανάκληση διαθηκών

Αντιδικίες και Επίλυση Διαφορών

Το Γραφείο μας προσεγγίζει τις υποθέσεις που μάς εμπιστεύονται οι εντολείς μας ανθρωποκεντρικά, με επαγγελματισμό και με σοβαρή επιστημονική υποδομή. Στο πλαίσιο αυτό καταβάλλουμε σε πρώτο στάδιο αντιμετώπισης, κάθε δυνατή προσπάθεια με απόλυτη διαφάνεια και βεβαίως με τη ρητή συναίνεση των εντολέων μας, να επιλύουμε τις διαφορές μεταξύ των αντιδίκων πλευρών σε εξωδικαστικό επίπεδο, σε υποθέσεις που επιδέχονται τέτοιας φύσεως προσέγγιση, αποφέροντας την καλύτερη για τους εντολείς μας διευθέτηση, σε συνάρτηση ωφελιμότητας κόστους, χρόνου και επιτυγχανόμενου αποτελέσματος.

Leave a Reply