Στα πλαίσια των δεσμεύσεών μας για πλήρη, τεκμηριωμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των υποθέσεων που μας εμπιστεύονται οι εντολείς μας, μέσα από διεπιστημονική προσέγγιση, το Γραφείο μας διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο συμβούλων, οι οποίοι κατά το γνωστικό τους αντικείμενο και αναλόγως με την κάθε περίπτωση, όπου απαιτείται η δική τους επέμβαση, υποστηρίζουν και αντιμετωπίζουν τις υποθέσεις των εντολέων μας, ταυτόχρονα με την παρεχόμενη νομική υποστήριξη από το Γραφείο μας, ώστε να επέλθει η αποτελεσματικότερη και ταχύτερη επίλυση των υποθέσεών τους. Με εξειδικευμένες γνώσεις, με επιστημονική κατάρτιση, ήθος και εχεμύθεια, οι σύμβουλοι του Γραφείου μας έχουν καταλυτική ανάμειξη στις υποθέσεις των εντολέων μας, όπου και όταν χρειάζεται.

Στη στήλη που αναπτύσσεται παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικώς κάποιες από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες του Γραφείου μας. 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Οι ανάγκες για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων των καταιγιστικών δυναμικών εξελίξεων των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών απαντώνται σε ένα ευρύτατο πεδίο εφαρμογών σε καθημερινή βάση όχι μόνο εντός των επιχειρήσεων, των εταιρειών και των οργανισμών αλλά και σε υποθέσεις ιδιωτών. Οι νέες τεχνολογίες και οι εν γένει εφαρμογές της πληροφορικής σε πληθώρα βιοτικών σχέσεων νομικού ενδιαφέροντος απαιτούν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εξειδικευμένες γνώσεις, συνθετική ικανότητα της γνωστικής πολυμέρειας του αντικειμένου, όπως για παράδειγμα η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, υποστήριξη και ασφάλεια δικτύων επικοινωνιών, ειδικές κατηγορίες δικτύων, εφαρμογές νέων τεχνολογιών και πληροφοριακών συστημάτων στο διαδίκτυο. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι του Γραφείου μας στον τομέα αυτό υποστηρίζουν και αντιμετωπίζουν, εφ’ όσον χρειασθεί, και ταυτόχρονα με τη νομική υποστήριξη και αντιμετώπιση, υποθέσεις εντολέων μας τόσο συμβουλευτικά όσο και σε ζητήματα υποστήριξης και αντιμετώπισής τους ακόμη και ενώπιον των αρχών και των δικαστηρίων, προκειμένου οι υποθέσεις των εντολέων μας να τυγχάνουν ολοκληρωμένης υποστήριξης και αντιμετώπισης με τελεσφόρο αποτέλεσμα.

Τεχνικοί Σύμβουλοι – Εμπειρογνώμονες

Σύμβουλοι του Γραφείου μας με εξειδικεύσεις και σοβαρή επιστημονική κατάρτιση ο καθένας στο δικό του γνωστικό πεδίο, όπως για παράδειγμα: μηχανικοί, ασφαλιστές, ψυχίατροι, ιατροί, ψυχολόγοι, σύμβουλοι ναυτιλιακών εταιρειών, υποστηρίζουν υποθέσεις εντολέων μας, όπου απαιτείται κατά περίπτωση, και ως τεχνικοί σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες, τόσο εξωδικαστηριακά όσο και σε διαδικασίες ενώπιον των αρχών και των δικαστηρίων, προκειμένου η κάθε υπόθεση να αντιμετωπίζεται σφαιρικά και αποτελεσματικά προς όφελος των εντολέων μας.

Συστημικό Marketing

Ο τομέας της διαφήμισης οποιασδήποτε επιχείρησης, εταιρείας και οργανισμού, υπό την οποιαδήποτε νομική μορφή δραστηριοποιείται, και ανεξαρτήτως του μεγέθους του, αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για την ανάδειξη και επικράτηση των εταιρειών και των επιχειρήσεων με συνάρτηση οικονομικής ωφελιμότητας στο οικονομικό στερέωμα, για τις ίδιες τις επιχειρήσεις πρωτίστως και για το κοινωνικό σύνολο. Στα πλαίσια αυτά και λαμβάνοντας ως αξία την πλέον αποτελεσματική διεπιστημονική υποστήριξη και αντιμετώπιση των υποθέσεων των εντολέων μας, το Γραφείο μας με ειδικούς συμβούλους, οι οποίοι διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία, αντιμετωπίζει και υποστηρίζει αποτελεσματικά με σύγχρονες δυναμικές μεθόδους τις υποθέσεις εντολέων μας, οι οποίες εκ παραλλήλου με τη νομική υποστήριξη και αντιμετώπισή τους, χρήζουν και της παραπάνω αντιμετώπισης και υποστήριξης, προκειμένου να επέλθει η αποτελεσματικότερη επίλυσή τους με το μέγιστο προσδοκώμενο για τους ιδίους αποτέλεσμα.

Συστημικό Branding

Η πολυμορφία και οι απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς ωθούν τις εταιρείες, τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες στην αναζήτηση νέων διεξόδων επιχειρηματικών ανοιγμάτων με σταθερές υποδομές, μοντέρνα θεώρηση του σύγχρονου πολυδιάστατου επιχειρείν και επιχειρηματικά εχέγγυα για την αποδοχή και την αναγνωρισιμότητά τους στο χώρο της αγοράς με στόχο την κερδοφορία τους. Στα πλαίσια αυτά και εν όψει των εξειδικευμένων απαιτήσεων υποθέσεων των εντολέων μας, σύμβουλοι του Γραφείου μας, με πολύπλευρες επαγγελματικές εμπειρίες και εξειδίκευση, υποστηρίζουν αποτελεσματικά, όταν απαιτείται, υποθέσεις εντολέων μας σε ζητήματα σύγχρονης αντιμετώπισης του επιχειρηματικού τους προφίλ και της σύννομης διείσδυσής τους και σταθεροποίησής τους στο χώρο της αγοράς.

Προσέγγιση, Ανάπτυξη και Βελτίωση Συστημάτων

Ειδικοί σύμβουλοι του Γραφείου μας, με ιδιαίτερες γνώσεις και επιστημονικό υπόβαθρο, υποστηρίζουν και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά, όταν απαιτείται, εξειδικευμένων απαιτήσεων υποθέσεις εντολέων μας, οι οποίες κατά κύριο λόγο αφορούν στο χώρο του επιχειρείν, ηλεκτρονικού και συμβατικού, και της διαχείρισης έργων. Στα πλαίσια αυτά, παράλληλα με την πλήρη νομική υποστήριξη που παρέχεται στους εντολείς μας από το Γραφείο μας σε νομικά ζητήματα νέων τεχνολογιών και σύγχρονων επιχειρηματικών δράσεων, οι εξειδικευμένοι σύμβουλοί μας αντιμετωπίζουν με τις πλέον σύγχρονες, δυναμικές, επιστημονικές μεθόδους ζητήματα ζωτικής φύσεως λειτουργίας και διαλειτουργικότητας των ανωτέρω τομέων, που αφορούν στη δομή, στην ανάπτυξη και στη βελτίωση των συστημάτων που αποτελούν από τεχνολογικής πλευράς τη βασική συνιστώσα της επιτυχημένης υποδομής τους με άξονες τη χάραξη επιτυχημένης στρατηγικής, μοντέλα και υλοποίηση.

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Νευραλγικός τομέας σε κάθε επιχείρηση και οργανισμό αλλά και σε μικρότερες κοινωνικές ομάδες, όπως και η οικογένεια, είναι ο ίδιος ο άνθρωπος ως αυθύπαρκτη οντότητα και ως μέρος του ευρύτερου συστήματος στο οποίο κατά περίπτωση εντάσσεται. Ειδικότερα στον τομέα των επιχειρήσεων και των οργανισμών, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η ανάδειξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του κάθε προσώπου τόσο μεμονωμένα όσο και στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας της ομάδας αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα ανέλιξης και επιτυχίας της επιχείρησης και του οργανισμού. Στον τομέα αυτό σύμβουλοι του Γραφείου μας με εξειδικευμένες γνώσεις, μεθοδικότητα και πολύπλευρη εμπειρία αντιμετωπίζουν και υποστηρίζουν αποτελεσματικά, παράλληλα με την πλήρη νομική υποστήριξη και αντιμετώπιση, τις υποθέσεις των εντολέων μας, εφ’ όσον χρειασθεί, σε οποιοδήποτε επίπεδο.

Διαπραγματεύσεις

Ο τομέας των διαπραγματεύσεων σε οποιαδήποτε υπόθεση αποτελεί βασική προσέγγιση για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών. Προσανατολισμένοι πάντοτε στο μέγιστο δυνατό όφελος για τον εντολέα μας, έχουμε την πεποίθηση ότι η επίτευξη εξωδικαστικής επίλυσης των υποθέσεων, πάντοτε με τη ρητή συναίνεση των εντολέων μας, αποτελεί επιτυχή έκβαση της πορείας της υπόθεσης, σε όποιο στάδιο ευρίσκεται. Για να επιτευχθεί το θετικό αποτέλεσμα για τους εντολείς μας μέσω της οδού των διαπραγματεύσεων, πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι δεοντολογικοί κώδικες και οι αρχές, οι μέθοδοι και οι σύγχρονες μεθοδολογίες των διαπραγματεύσεων με ανθρωποκεντρική προσέγγιση και στόχο το επιτυχές αποτέλεσμα. Το Γραφείο μας διαθέτει ικανούς συμβούλους στον τομέα των διαπραγματεύσεων, με εμπειρία μέσα από χειρισμούς πολύπλοκων υποθέσεων, εξειδικευμένες γνώσεις και υπομονή ώστε να επιτυγχάνονται οι υψηλοί στόχοι του θέτουμε προς όφελος των εντολέων μας.

Leave a Reply